Regulamin

 

 

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ: ABC HURTOWNIA OBUWIA

z 15 września 2013 roku

 

 

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach hurtowni;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach ABC Hurtownia Obuwia;

4. Hurtownia internetowa – serwis internetowy dostępny pod www.abcobuwie.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w hurtowni internetowej;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ABC Hurtownia Obuwia Krzysztof Szpala a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze hurtowni internetowej dostępnej pod adresem www.abcobuwie.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Hurtownia internetowa, działająca pod adresem www.abcobuwie.pl, prowadzona jest przez Krzysztofa Szpala

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach hurtowni internetowej;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach  hurtowni internetowej;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach  hurtowni internetowej.

 

2.5. W celu korzystania z  hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Krzysztof Szpala zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.abcobuwie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 


III. Zasady korzystania z Hurtowni Internetowej

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z hurtowni internetowej  jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron hurtowni.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.


3.4. Hurtownia Obuwia ABC może pozbawić Klienta prawa do korzystania z hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów hurtowni internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w  hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem  hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ABC Hurtownię Obuwia za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Krzysztofa Szpala i Hurtowni Obuwia ABC.


3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody p. Krzysztofa Szpala. 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami hurtowni internetowej podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Krzysztofa Szpala

e) korzystania z  hurtowni internetowej wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze  hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową www.abcobuwie.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.


4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Krzysztofem Szpala Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 


V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską [lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru]. Koszty dostawy wynoszą: 20 złotych  .Ewentualne inne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1-2 dni roboczy licząc od dnia wysłania do Klienta Zamówienia .

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.abcobuwie.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 


VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) "za pobraniem" - płatności przy odbiorze towaru,

b) przelewem na numer konta bankowego 17 1140 2004 0000 3102 2396 8740 ,

c) płatnością w systemie PayPal,

 


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres hurtowni internetowej podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru, 

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

  • towarów "na zamówienie" o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nie naruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

ABC Hurtownia Obuwia

ul. Dunikowskiego 5

33-103 Tarnów

(POLSKA)

 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient chyba ,że zostanie uzgodnione inaczej. 

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów


8.1. ABC hurtownia obuwia jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres hurtownia@abccobuwie.pl , firma ABC obuwie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


8.3.Hurtownia obuwia ABC nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

 


 IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


9.1. ABC Hurtownia Obuwia Krzysztof Szpala podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ABC Hurtownia Obuwia o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu hurtowni internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem hurtowni Klient może zgłaszać mailowo pod adres hurtownia@abcobuwie.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem hurtowni.

9.5. ABC Hurtownia Obuwia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 


X. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Krzysztofem Szpala a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Krzysztofem Szpala a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ABC Hurtownia Obuwia


10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 


pixelpixel